loader image

CONSELL REGULADOR | PRESENTACIÓ I FUNCIONS

El Consell Regulador (CR) és una entitat associativa integrada per elaboradors que voluntàriament s’inscriuen en els dos registres de la IGP; Sobrassada de Mallorca i de Sobrassada de Mallorca de porc negre.

Cuida del seu prestigi, defensa, promoció i informa els consumidors sobre les característiques específiques de qualitat i s’encarrega de la gestió, la certificació, el compliment dels requisits de producció, elaboració, curat, comercialització i etiquetatge amb la finalitat de mantenir l’essència de la Sobrassada de Mallorca.

S’encarrega d’aplicar les normes del Reglament i vetllar pel seu compliment, mitjançant el control i la certificació de producte. Per a dur-ho a terme el CR compta amb personal tècnic qualificat i amb competència tècnica.

El dret d’ús de la marca “Mallorca com IGP (Indicació Geogràfica Protegida)” mitjançant propaganda, publicitat, documentació o etiquetes, és exclusiu dels elaboradors inscrits que disposen de certificació i per a les sobrassades emparades per aquesta IGP.

Per a poder realitzar el control el Consell Regulador IGP Sobrassada de Mallorca està acreditat per ENAC amb l’acreditació núm.56/C-PR147 segons norma UNE-EN ISO/IEC 17065 per a la certificació de productes del sector agroalimentari (sobrassada).

El Consell Regulador manté anualment la certificació dels elaboradors inscrits. Per a això han de superar un pla de control de qualitat, a través del qual han de demostrar que compleixen amb TOTS els requisits i garanties necessàries per a elaborar la Sobrassada de Mallorca.

Es realitzen auditories periòdiques i la Sobrassada de Mallorca és sotmesa a rigorosos exàmens, físics, químics i sensorials amb la finalitat de garantir que compleix amb les especificacions de la IGP.

Realitza el control del porc negre mallorquí amb la finalitat d’assegurar l’alimentació i criança adequades.

El CR compte, des de 1999, amb un Panell de Tast propi, dirigit per un director de Tast i constituït per persones expertes que posseeixen un coneixement profund de la Sobrassada de Mallorca.

Els membres del Panell de Tast, avaluen les mostres de Sobrassada de Mallorca i Sobrassada de Mallorca de Porc Negre, recollides pels serveis d’auditoria, utilitzant una fitxa de tast normalitzat i determinen si el producte és apte per a portar l’etiqueta identificativa.

Els interessats a informar-se sobre els esquemes de certificació de la nostra entitat poden contactar amb les nostres oficines.

COMPOSICIÓ DEL PLE DEL CONSELL REGULADOR

President
Sr. D. Andreu Palou Oliver

Vice-Presidente
Sr. D. Joan Frau Mayol

Vocals Elaboradors Sección A
Sr. D. Joan Suñer Galmes
Sra. Dña. Margalida Obrador Bennasar Sr. D. Joan Jaume Matas
Sr. D. Cristian Tejedor Andersen

Vocals Elaboradores Secció B
Sra. Dña. Catalina Maria LLinás Mestre

Secretària
Sra. Dña. Antonia Ma Torres Oliver

El CR de la IGP Sobrassada de Mallorca és membre de l’Associació Espanyola de Denominacions d’Origen – ORIGEN ESPANYA – entitat que creada per a protegir i impulsar les DOP i IGP Agroalimentàries i actua com a vector de comunicació i interlocutor destacat davant els organismes vinculats a les denominacions d’origen a escala nacional, europea i internacional.