loader image

PROTECCIÓ

Mallorca, per ser una Indicació Geogràfica Protegida és un dret de propietat intel·lectual reconegut per la Unió Europea pel que està protegit en la mateixa Unió Europea i en els seus estats membres.

El Consell Regulador de la IGP Sobrassada de Mallorca té dissenyada i està implementant una estratègia de defensa per a la protecció dels interessos dels elaboradors i ramaders inscrits i dels consumidors. L’ús indegut de Mallorca pot considerar-se una infracció administrativa, un il·lícit civil o un delicte penal.

MALLORCA ESTÀ PROTEGIDA

A LA UNIÓ EUROPEA CONTRA

Qualsevol ús comercial directe o indirecte d’un nom registrat en productes no emparats pel registre, quan aquests productes siguin comparables als productes registrats amb aquest nom o quan l’ús del nom s’aprofiti de la reputació del nom protegit, fins i tot quan aquests productes s’utilitzin com a ingredients.

Qualsevol ús indegut, imitació o evocació, fins i tot si s’indica el veritable origen dels productes o serveis o si el nom protegit es tradueix o s’acompanya d’expressions com ara «estil», «tipus», «mètode», «produït com en», «imitació» o expressions similars, fins i tot quan aquests productes es facin servir com a ingredients.

Qualsevol altre tipus d’indicació falsa o fal·laç quant a la procedència, l’origen, la naturalesa o les característiques essencials dels productes, que s’utilitzi en l’envàs o en l’embalatge, en la publicitat o en els documents relatius als productes de què es tracti, així com la utilització d’envasos que per les seves característiques puguin crear una impressió errònia sobre el seu origen.

Qualsevol altra pràctica que pugui induir a error al consumidor sobre el veritable origen del producte.

EN TERCERS PAÏSOS

A mesura que la Unió Europea i tercers països (el Canadà, el Japó…) vagin signant acords de comercialització s’anirà ampliant l’àmbit geogràfic de la protecció encara que, en aquest cas, el límit de la protecció atendrà cada acord subscrit.